جارو شارژي 414

 

·         جاروهاي شارژي و اتومبیل

·         سبک و قابل حمل

·         پرقدرت، خیس و خشک

·         فیلتر قابل شستشو

·         مجهز به فیش فندکی (حسب مدل(

·         مجهز به باطري MH-NI جدید (حسب مدل(

·         داراي کیف مخصوص نگهداري و سیم بلند(حسب مدل(

·         ملحقات: گوشه پاك کن و لوله خرطومی (حسب مدل(

·         داراي استاندارد ایمنی محصول

·         نگهداري 50% شارژ بیشتر نسبت به باطري قدیمی